Naša ponuka

Podporte našu stránku prostredníctvom Facebooku

KONTAKTY

Blanka Fúsková B-reklama
Štúrova 384/28 (areál SAD Ilava)
019 01 ILAVA
tel: 0918 578 146
fax: 042/44 64 128
info@b-reklama.sk
Skype: bm1709

Účtovanie dopravy


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky


Objednávky tovaru: 

Objednávku je možné dojednať písomnou formou, mailom, skypom alebo telefonicky.

Objednávka by mala obsahovať: názov tovaru, požadované množstvo, termín dodania, spôsob dopravy, miesto dodania tovaru, názov spoločnosti, adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ, kontakt a osobu oprávnenú jednať v mene kupujúceho.

 

Dodacie podmienky a termín dodania:

Tovar sa považuje za dodaný, ak je odovzdaný kupujúcemu, alebo ním poverenému zástupcovi.

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Dodanie tovaru možno dojednať týmto spôsobom: Osobne, rozvozom predávajúceho, kuriérom predávajúceho, prípadne kuriérom na vlastnú žiadosť.

 

Cena tovaru:

Predajné ceny tovaru sa riadia platným aktuálnym cenníkom predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.

Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH a nie sú v nich zahrnuté vedľajšie náklady (preprava, balné a pod.)

Predávajúci si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny cenníka bez predchádzajúceho upozornenia

 

Platobné podmienky:

Pri osobnom predaji tovaru v predajni - platba v hotovosti alebo na faktúru (po vzájomnej dohode).

Pri dodaní tovaru rozvozom – platba v hotovosti alebo na faktúru (po vzájomnej dohode).

Pri dodaní balíkom (kuriérom)  - platba na dobierku alebo na faktúru (po vzájomnej dohode).

Pred dodaním tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom na základe predfaktúry vystavenej kupujúcemu.

O spôsobe úhrady ceny tovaru kupujúcemu rozhodne predávajúci.

Pri platbách na faktúru je nutné dodržiavanie splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade meškania úhrady, prípadne opakovaného neskorého platenia faktúr si predávajúci vyhradzuje zmenu spôsobu platenia kupujúceho z fakturačných úhrad na hotovostné.

Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny tovaru na účet predávajúceho (úhrada nie je pripísaná na účet predávajúceho v dobe splatnosti faktúry), môže účtovať predávajúci kupujúcemu úrok z omeškania a to za každý započatý deň, za ktorý je kupujúci v omeškaní s úhradou.

 

Zľavy:

 Zľavy si predávajúci dohaduje individuálne s každým kupujúcim.

OTkzNjQ